JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1« v KMKC Kompleks

PROGRAM KMKC KOMPLEKS (marec-november 2018)

V okviru Javnega razpisa Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju (JR ZMD) smo zaposlili mladinskega delavca Marka Kneza

PREDNOSTNA OS OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVAJANJE EKP V OBDOBJU 2014–2020: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«

PREDNOSTNA NALOŽBA: 8.2: »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), predvsem tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«

SPECIFIČNI CILJ: 8.2.1: »Znižanje brezposelnosti mladih«

NAZIV RAZPISA: Javni razpis Zaposlitev na podrodju mladinskega dela vmladinskem sektorju

KRATEK NAZIV RAZPISA: JR »Zaposlitev na področju mladinskega dela«

SEKTOR, DIREKTORAT NA MINISTRSTVU: Urad RS za mladino

OBDOBJE IZVAJANJA OPERACIJE:  od 1. 3. 2018 do 31. 10. 2018

NAZIV PROJEKTA: Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1

Rezultat: po zaključku operacije želimo to delovno mesto ohraniti kot trajno, saj je ključnega pomena za delovanje KMKC Kompleks.

Delovanje KMKC Kompleks zajema dva ključna aspekta: finančno-upravni vidik, ki ga vodi direktorica mladinskega centra, ter programsko-operativni vidik, za katerega potrebujemo mladinskega delavca. Obseg delovanja našega mladinskega centra (organizacija okoli 10 dogodkov mesečno, prijava na razpise, finančno in upravno vodenje mladinskega centra, opravljanje gostinske dejavnosti, sodelovanje v širšem lokalnem okolju na področju mladine in mladinskega organiziranja) namreč zahteva vsaj dve zaposleni osebi, poleg delovnega mesta direktorja zavoda tudi vodjo programa. Le-ta skrbi za mesečne programske aktivnosti, širšo programsko ekipo, snuje nove programe, na podlagi potreb in želja mladih v lokalnem okolju, se povezuje s sorodnimi organizacijami ipd. Mladinski delavec bo tako načrtoval mladinski program, ga izvajal, koordiniral in evalviral, povezoval in koordiniral delo ostalih sodelujočih mladih ter spodbujal njihovo kreativnost in inovativnost. Oseba bo v stiku s sorodnimi mladinskimi društvi ter organizacijami, s katerimi že vrsto let aktivno sodelujemo ter na ta način negovala sodelovalne odnose. Prav tako opažamo manjko aktivacije tistih mladih (konec osnovne šole in predvsem srednješolska mladina), ki bodo enkrat temeljno jedro našega mladinskega centra ter njegova prihodnost – tudi za to področje bo skrbel zaposleni mladinski delavec.

Mladinsko delo mladinskega delavca bo v največji meri skoncentrirano na naslednja področja mladinskega sektorja: a)dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih, b) neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, c) prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, d) skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi. Zaradi raznolikosti programskih aktivnosti našega mladinskega centra vsebine, dogodki in prireditve segajo tudi na vsa ostala področja mladinskega sektorja, ki pa so zastopana redkeje oz. v manjši meri. Zgoraj izpostavljena področja mladinskega sektorja so namreč tista, ki prestavljajo jedro delovanja naše organizacije: dogodki, projekti in prireditve so vezane nanje.

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. — eu-skladi.si —

Recent Posts