RAZPIS ZA PROSTO DELOVNO MESTO – MLADINSKI DELAVEC V KMKC KOMPLEKS

Svet zavoda Kompleks razpisuje prosto delovno mesto: MLADINSKI DELAVEC (m/ž)

Aktivnosti razpisanega delovnega mesta zajemajo:

 1. Program KMKC Kompleks: načrtovanje, realiziranje in evalviranje mladinskega programa.
 2. Upravljanje in vodenje človeških virov.
 3. Sodelovanje KMKC Kompleks z ostalimi organizacijami.
 4. Predstavljanje dela mladih eksterni javnosti.
 5. Pomoč pri načrtovanju in pripravi razvojnih projektov.

Mladinsko delo mladinskega delavca bo v največji meri skoncentrirano na naslednja področja mladinskega sektorja:

 1. a) dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih,
 2. b) neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih,
 3. c) prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih,
 4. d) skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi.

 Od kandidata pričakujemo: 

 • poznavanje področja mladinskega dela,
 • poznavanje kulturno-umetniške situacije v Sloveniji,
 • odličnost v komunikaciji,
 • predanost, zanesljivost, odgovornost,
 • sposobnost načrtovanja in organiziranja človeških virov,
 • sposobnost tako samostojnega kot timskega dela,
 • znanje s področja glasbene industrije in kulturnega managementa,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • je mladi iskalec prve zaposlitve oz. mladi, ki ni v delovnem razmerju ali samozaposlen oz. mladi, ki je registrirano brezposeln pri Zavodu RS za zaposlovanje oz. mladi, ki se ne izobražuje ali usposablja za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj od 13. 10. 2017 naprej;
 • starost od 15 do vključno 29 let (kandidat mora biti star manj kot 30 let na dan 1. 3. 2018);
 • pridobljena vsaj 5. raven izobrazbe;
 • izkušnje ter reference s področij, ki so vsebinsko povezana s področji delovanja zavoda;
 • aktivno znanje slovenskega in angleškega jezika;
 • aktivno znanje dela z računalnikom.

Prijava naj vsebuje: 


 1. življenjepis z e-mail in GSM kontaktom,
 2. potrdilo o stopnji izobrazbe,
 3. potrdilo, ki izkazuje, da je kandidat iskalec prve zaposlitve oziroma brezposelna oseba,
 4. morebitna dokazila za izkazana znanja,
 5. vizijo in strategijo programa organizacije,
 6. motivacijsko pismo.

Zaposlitev z izbranim kandidatom bo sklenjena za polni delovni čas v trajanju vsaj 9 mesecev, in sicer za obdobje od 1. 3. 2018 do vsaj 30. 11. 2018.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, s priporočeno pošto na naslov KMKC Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem, v zaprti kuverti s pripisom: »Razpis za mladinskega delavca KMKC Kompleks – NE ODPIRAJ« ali na e-mail ana.pisar@kompleks.it do torka, 20. februarja 2018, do 23:59. Veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Nepopolnih prijav ne bomo obravnavali.

Razpis je objavljen na spletni strani Zavoda za zaposlovanje RS in na naši spletni strani www.kompleks.it. V primeru dodatnih informacij kontaktirajte direktorico KMKC Kompleks Ano Pisar na ana.pisar@kompleks.it.

V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Koroški mladinski kulturni center Kompleks, Čečovje 5, 2390 Ravne na Koroškem, ID za DDV: SI77390067, info@kompleks.it, 031 777 571

Recent Posts